2019-03-27

System zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W celu dostosowania działalności Stacji do wymogów Unii Europejskiej w 2002 roku przystąpiono do zmian strukturalnych zakończonych wydzieleniem Oddziału Laboratoryjnego i Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego. Zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącym przygotowania jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej do akredytacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wydał zarządzenie z dnia 11.04.2003 r. dotyczące rozpoczęcia wdrażania systemu jakości w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu w Oddziale Laboratoryjnym i w Oddziale Nadzoru.

 

Od 1 stycznia 2004 roku Oddział Laboratoryjny zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego nr 25/04 został ujęty w wykazie jednostek tworzących zintegrowany system urzędowej kontroli żywności, kontroli i monitoringu wody oraz kąpielisk w powiatach tucholskim, świeckim, chełmińskim, wąbrzeskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim i mieście Grudziądzu.


W skład Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu wchodzą:

- Laboratorium Badania Żywności i Żywienia

- Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego

- Laboratorium Oceny Środowiska Pracy

- Laboratorium Mikrobiologiczne


W dniu 16.06.2004 roku złożono wniosek o akredytację Oddziału Laboratoryjnego do

Polskiego Centrum Akredytacji. Po przejściu wymaganych procedur, dnia 13 grudnia 2004 roku, Oddział Laboratoryjny otrzymał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 561, przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres metod do akredytacji obejmował badania w dziedzinie: Mikrobiologii Żywności i Żywienia oraz Badania Środowiska Komunalnego.

Uroczyste wręczenie certyfikatu akredytacji odbyło się 6 stycznia 2005 r. podczas oficjalnych obchodów z okazji 85-lecia służb sanitarno-epidemiologicznych oraz 50-lecia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Certyfikat wręczył Andrzeja Trybusz, Główny Inspektor Sanitarny.

Funkcjonujący w Oddziale Laboratoryjnym system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zapewnia, że wykonywane badania są wysokiej jakości i dostarczają rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników.

W 2005 zgodnie z założeniami Polityki Jakości rozszerzano zakres akredytacji o kolejne metody badawcze w zakresie mikrobiologii wody i żywności oraz w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej. 
W 2006 Oddział Laboratoryjny rozszerzył zakres akredytacji o badania fizykochemii wody. Natomiast w 2007 roku rozszerzono zakres akredytacji o kolejne metody z zakresu mikrobiologii i fizykochemii oraz o badania wykonywane przez Laboratorium Oceny Środowiska Pracy w zakresie poboru próbek, oznaczania stężeń pyłu całkowitego i respirabilnego, wolnej krystaliczne krzemionki w pyle oraz badania hałasu i pomiaru oświetlenia.
Obecnie Oddział Laboratoryjny posiada 35 metod badawczych akredytowanych.

 

Aktualny zakres akredytowanych metod dostępny jest na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji:

www.pca.gov.pl - Pełen zakres akredytacji AB-20561 dla PPiS w Grudziądzu

 

Kolejne metody są przygotowywane do akredytacji. Obecnie w Oddziale Laboratoryjnym wykonywane są badania z terenu powiatów: Grudziądz, Chełmno, Świecie.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się